Regulamin

Regulamin funkcjonowania Kina CAMERIMAGE

§ 1 DEFINICJE

 1. Organizator – Europejskie Centrum Filmowe CAMERIMAGE z siedzibą w Toruniu, Rynek Nowomiejski 28, 87-100 Toruń, wpisane do Rejestru Instytucji Kultury prowadzonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z numerem RIK 118/2020, NIP 9562358384.
 2. Kino CAMERIMAGE – kino z siedzibą pod adresem Rynek Nowomiejski 28, 87-100 Toruń, którego operatorem jest Organizator.
 3. Sala kinowa – sala, na której odbywają się Seanse, znajdująca się w obrębie Kina.
 4. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, mająca zdolność prawną, która zawiera z Organizatorem umowę nabycia Biletu; Klient będący osobą fizyczną musi mieć pełną zdolność do czynności prawnych.
 5. Bilet normalny – dokument przeznaczony dla osób niekorzystających z uprawnienia do nabycia biletu ulgowego, wystawiony przez Kino CAMERIMAGE, upoważniający do uczestnictwa
  w Seansie, określający tytuł, datę oraz godzinę Seansu.
 6. Bilet ulgowy – dokument wystawiony przez Kino CAMERIMAGE, upoważniający do uczestnictwa w Seansie, określający tytuł, datę oraz godzinę Seansu przeznaczony dla:
  • dzieci i młodzież do 16 roku życia, bilet sprzedawany jest za okazaniem legitymacji szkolnej;
  • studentów, bilet sprzedawany jest za okazaniem legitymacji studenckiej;
  • emerytów i rencistów, bilet sprzedawany jest za okazaniem legitymacji emeryta-rencisty;
  • posiadaczy Karty Absolwenta UMK, bilet sprzedawany jest za okazaniem Karty Absolwenta;
  • posiadaczy Karty Dużej Rodziny, bilet sprzedawany jest za okazaniem Karty Dużej Rodziny;
  • posiadaczy Karty Moja Starówka, bilet sprzedawany jest za okazaniem Karty Moja Starówka;
  • osób posiadających orzeczenie o niepełnosprawności, bilet sprzedawany jest za okazaniem dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność;
  • opiekunów osób niepełnosprawnych.
 7. Repertuar kina – wykaz Seansów odbywających się w Kinie, zawierający planowaną datę i godzinę ich rozpoczęcia.
 8. Seans – oznacza projekcję utworu audiowizualnego – filmu na dowolnym nośniku, poprzedzoną projekcją innych, mających charakter dodatkowy, audiowizualnych utworów informacyjnych i reklamowych (jeśli dotyczy) – godzina rozpoczęcia Seansu podana jest w ramach Repertuaru Kina.

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Wszyscy Klienci Kina CAMERIMAGE są zobowiązani do stosowania się na jego terenie do wytycznych Głównego Inspektora Sanitarnego, oraz innych przepisów powszechnie obowiązujących, dotyczących bezpieczeństwa i zasad zachowania w okresie stanu zagrożenia epidemicznego/epidemii, szczególnie do powstrzymania się od przychodzenia do kina jeśli zauważyli objawy chorobowe sugerujące infekcję dróg oddechowych lub w domu przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych.
 2. Kupując bilet Klient oświadcza, że osoba, która będzie korzystała z biletu nie jest na kwarantannie, że jest zdrowa, oraz że osoba ta zobowiązuje się do przestrzegania wytycznych GIS.
 3. Miejsca na biletach są numerowane.
 4. Obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia i spożywania w sali kinowej jedzenia i napojów.
 5. Dzieci poniżej 12 roku życia mogą uczestniczyć w seansie lub wydarzeniu kulturalnym tylko pod opieką osoby dorosłej.
 6. Wejście na salę kinową możliwe jest jedynie po okazaniu obsłudze kina ważnego Biletu.
 7. Na terenie Kina CAMERIMAGE obowiązuje całkowity zakaz wnoszenia przedmiotów niebezpiecznych (broni, środków trujących, ostrych narzędzi, materiałów łatwopalnych), przedmiotów o dużych gabarytach (np. walizek, rowerów, hulajnóg) oraz wnoszenia i spożywania środków odurzających i psychotropowych.
 8. Na teren Kina CAMERIMAGE nie można wprowadzać ani wnosić zwierząt (z wyłączeniem psów przewodników).
 9. Toalety przeznaczone są wyłącznie dla uczestników Kina CAMERIMAGE.
 10. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie Kina CAMERIMAGE.
 11. W sali Kina CAMERIMAGE podczas seansu filmowego obowiązuje całkowity zakaz fotografowania i filmowania, a także zakaz wnoszenia kamer, aparatów fotograficznych
  i wszelkiego rodzaju innych specjalistycznych urządzeń rejestrujących obraz lub dźwięk.
 12. Osoby uczestniczące w seansie filmowym zobowiązane są do wyłączenia na czas jego trwania telefonów komórkowych oraz innych urządzeń emitujących światło lub dźwięk oraz schowania tych przedmiotów na czas trwania seansu filmowego (np. w kieszeni, torebce).
 13. Na terenie Kina CAMERIMAGE obowiązuje zakaz palenia tytoniu i korzystania
  z elektronicznych papierosów oraz urządzeń i przedmiotów o tej samej lub zbliżonej funkcji lub działaniu.
 14. Osoby pod wpływem alkoholu lub środków odurzających oraz zachowujące się agresywnie nie będą wpuszczane na teren Kina CAMERIMAGE, albo zostaną wyproszone bez zwrotu kosztów za bilety. Pracownik Kina CAMERIMAGE ma prawo odmówić wstępu na teren Kina CAMERIMAGE, a w szczególności na salę kinową lub wyprosić osobę zachowującą się agresywnie, wulgarnie lub w inny sposób zagrażający klientom lub pracownikom kina, a w szczególności powyższe dotyczy osoby: (i) zagrażającej bezpieczeństwu lub porządkowi; (ii) uciążliwej dla pozostałych uczestników Seansu – jeżeli nie narusza to zasad współżycia społecznego.
 15. Osoby przebywające na terenie Kina CAMERIMAGE są zobowiązane do podporządkowania się poleceniom pracowników Kina CAMERIMAGE.
 16. Pracownik obsługi Kina CAMERIMAGE ma prawo wyprosić z terenu Kina CAMERIMAGE uczestnika, który nie posiada przy sobie ważnego biletu lub narusza zasady określone niniejszym regulaminem.
 17. Repertuar Kina CAMERIMAGE dostępny jest na stronie www.kinocamerimage.pl Kino CAMERIMAGE zastrzega sobie prawo do zmiany repertuaru bez podania przyczyny.

§ 3 ZAKUP BILETU

 1. Organizator prowadzi sprzedaż biletów online poprzez serwis www.bilety24.pl zgodnie z regulaminem dostępnym we wskazanym serwisie.
 2. Sprzedaż online jest możliwa do momentu rozpoczęcia Seansu.
 3. Organizator prowadzi sprzedaż stacjonarną w kasie Kina.
 4. Kasa biletowa mieści się w siedzibie Kina CAMERIMAGE pod adresem Rynek Nowomiejski 28, 87-100 Toruń.
 5. Kasa biletowa otwierana jest na pół godziny przed rozpoczęciem pierwszego seansu, a zamykana 15 minut po rozpoczęciu ostatniego seansu.
 6. Organizator udostępniają następujące metody płatności w Kasie Kina:
  • Płatność gotówkowa,
  • Płatność przy użyciu karty płatniczej,
  • Płatność BLIK.
 7. Bilet jest ważny jedynie na wyznaczony seans filmowy, w określonym dniu i o wyznaczonej godzinie. Godzina rozpoczęcia seansu, określona w repertuarze kina, cenniku lub innym przekazie, wskazuje moment udostępnienia sali kinowej osobie posiadającej ważny bilet.
 8. Jeden bilet uprawnia do udziału w seansie tylko jedną osobę.
 9. Bilet należy zachować do ewentualnej ponownej kontroli przez cały czas trwania seansu, na jaki jest zakupiony.
 10. Kino CAMERIMAGE zastrzega, że Bilet, który jest nieczytelny, zniszczony lub uszkodzony w taki sposób, iż nie jest możliwe jego właściwe odczytanie i weryfikacja może zostać uznany za nieważny i nie będzie uprawniał do uczestniczenia w Seansie.
 11. Pracownik Kina CAMERIMAGE może odmówić sprzedaży biletu w przypadku, gdy: (i) istnieje podejrzenie że uczestnik jest pod wpływem alkoholu lub środków odurzających, posiada przy sobie przedmioty niebezpieczne lub też swoim zachowaniem może zagrażać bezpieczeństwu; (ii) uczestnik nie spełnia wymogów kategorii wiekowej określonej dla danego seansu filmowego (i nie jest pod opieką opiekuna prawnego); (iii) sens filmowy został odwołany.
 12. Jeżeli personel Kina CAMERIMAGE zauważy sytuację, w której obiektywnie wymagane jest obsłużenie osoby oczekującej na zakup poza kolejnością, (np. w przypadku kobiet w ciąży, Klientów niepełnosprawnych lub w podeszłym wieku), personel Kina CAMERIMAGE ma prawo obsłużyć taką osobę poza kolejnością.
 13. Zwrot zakupionego biletu jest możliwy wyłącznie w przypadku odwołania seansu przez Organizatora.
 14. Faktury dokumentujące zakupy dokonane w kasie Kina CAMERIMAGE wystawiane są na wniosek (żądanie) klienta (nabywcy) zgłoszony pracownikom kina przed lub w trakcie składania zamówienia.

§ 4 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące usług świadczonych w Kinie CAMERIMAGE należy zgłaszać niezwłocznie do pracowników Kina CAMERIMAGE obecnych w kinie w momencie składania reklamacji. Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 14 dni od dnia ich złożenia. Reklamacje dotyczące seansu filmowego należy zgłaszać podczas seansu lub niezwłocznie po jego zakończeniu.
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony mienia oraz osób, na terenie Kina CAMERIMAGE został wprowadzony monitoring bieżący, bez utrwalania obrazu – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r. z późn. zm.)
 3. Administratorem danych osobowych jest Europejskie Centrum Filmowe CAMERIMAGE.Uczestnik /opiekun prawny uczestnika (gdy uczestnik jest małoletni) ma prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania w dowolnym momencie wobec przetwarzania dotyczących jego danych osobowych oraz prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli przetwarzanie danych osobowych narusza obowiązujące przepisy prawa
  w zakresie przetwarzania danych osobowyc
  h.
 4. Wszelkie zapytania i uwagi odnośnie funkcjonowania Kina lub sprzedaży biletów prosimy kierować na adres: office@ecfcamerimage.pl.
 5. Regulamin został opracowany w dniu 25.07.2022 r., Organizator zastrzega sobie prawo do jego aktualizacji.

 • Aktualizacja Regulaminu w dniu 28.04.2023 r.